תפריט

מידע כללי לעונת 2022-2023
במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2022-2023 ולאחר הארכה שניתנה לחודשי ספטמבר אוקטובר בפוליסת הביטוח של עונת 2022-2023 ביטוח האגודות והספורטאים יבוצע גם השנה באיילון חברה לביטוח. תוקף פוליסות הביטוח הינו לתקופה של 1/09/2022-31/8/2023.   הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לפוליסה כנהוג בשנים קודמות ובהתאם לחוק הספורט.
האמור במכתב זה מוגש לידיעה בלבד, אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי ואין לראות בו כיעוץ או המלצה לביצוע. כל פעולה שתבוצע, או תימנעו מלבצע- הינה באחריות האגודות בלבד.
הכיסויים והפוליסות המוצעים כמפורט מטה מופיעים בהרחבה באתר האינטרנט של מכבי ישראל בכתובת   
www.maccabisport.org
 1. תאונות אישיות ושחקן נגד שחקן בהתאם לחוק הספורט 
 2. צד ג' ואחריות מקצועית- אגודה
 3. שחקן נגד שחקן
לתשומת לבכם
 • הכיסוי הביטוחי בפוליסה ינתן אך ורק אם התאונה ארעה במהלך הפעילות הספורטיבית של המבוטח. מקרה ביטוח שאירע בדרך אל ומהפעילות הספורטיבית המוגדרת בפוליסה זו יכוסה בהתאם לכל תנאי הפוליסה.
 • גריעת מבוטחים לא תזכה את בעל הפוליסה בהחזר פרמיה.
 • הצטרפות מבוטחים בכל שלב בתקופת הביטוח, תהא כרוכה בתשלום פרמיה מלאה.
פוליסת תאונות אישיות
הננו חוזרים ומזכירים כי לאור השינויים שחלו בחוק, תיקון 15 (שתוקן בשנת 2018) לחוק הספורט בדבר חובת עריכת ביטוח, חלק מהספורטאים פטורים מהחובה לעריכת ביטוח תאונות אישיות,  לפיכך בטרם ההחלטה להתקשר בפוליסה, באחריות האגודה, לבחון כל ספורטאי תחרותי, האם הוא נמנה כחלק מההגדרות הפוטרות מביטוח או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח, וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים להמשיך ולבטח  אף אם אין חובה בחוק.
 
פוליסת צד שלישי ואחריות מקצועית אגודות - הכיסוי הינו עבור העמותה/ האגודה ופעילותה,  מומלץ להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.
גבולות הכיסוי הביטוחי מבוססים על סכומי הביטוח המינימליים הקבועים והמפורטים בתקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה -1994. ברצוננו להדגיש כי השרות הניתן על ידי מכבי ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מכבי ישראל כסיוע ושירות לאגודות, ומכבי ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או שלוחית בגין מקרה ביטוח. כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור אגודות מכבי ו/או אחר ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בחברת הביטוח איילון, לפיכך במקרה בו מכבי ישראל תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את מכבי ישראל בשל החיוב שנפסק לחובתה.

חידוש ביטוח לעונת 2022-2023
אגודות המעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2022-2023 יתבקשו לוודא תחילה, כי אין להם חובות בגין עונות קודמות.
 במידה וקיים חוב, על האגודה יהא להסדיר באופן מידי את החובות והתשלומים.
אגודה שלא תסדיר את החובות לא תוכל לחדש את הביטוח לעונת 2022-2023.

תעריפים ותשלומים בגין ביטוח
יחושבו על פי פרמיה שנתית מלאה במשך כל תקופת הביטוחים, החל מ 1.09.2022 ועד 31.8.2023 בין אם השחקן הצטרף במהלך העונה או בתחילתה בכפוף להעברת רשימות ותשלום. חישוב הפרמיה נעשית בהתאם לרשימת הספורטאים שהוגשה ע"י האגודה. 

תשלום פרמיות הביטוח  יעשה כדלקמן:-
 1. באמצעות המחאות ובצירוף חותמת האגודה.
 2. חתימה על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח קולקטיבית, בהסכם זה מפורט תנאים כללים לביטוח. התחייבות אגודה לתשלומי הביטוח וכתב ערבות חתום בידי מורשה חתימה בעמותה.
 3. שיק אישי של ב"כ הקבוצה ללא תאריך פירעון לפקודת מכבי ישראל, השיק יוחזר לאחר העברת  כל התשלומים בגין ביטוח הקבוצה לעונת המשחקים 2022-2023.
 השתתפות עצמית
בכל מקרה של תביעה צד ג' ,או אחריות מקצועית ,תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למכבי ישראל.   
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות
 1. באחריות האגודה בלבד להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל מוקלד ופתוח לעריכה,  ברשימות יש לציין שם פרטי, שם משפחה ת.ז. תאריך לידה, כתובת מייל, תאריך תחילת פעילות, קטגוריה:-בוגרים /נוער/ בית ספר/צוות (טופס רשימות ספורטאים לביטוח ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל) ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח והאחריות תחול על האגודה בלבד
 2. אגודות אשר נדרשות להציג אישור קיום ביטוחים, עליהם להעביר טופס אישור קיום ביטוח  מהמבקש בצירוף רשימת כל הספורטאים באגודה.   אישור ביטוח יועבר בכפוף ובהתחייבות לרשימה שהועברה.
 3. יש להעביר הסכם הצטרפות לביטוח באמצעות המייל ואת תשלומי הביטוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מכבי ישראל או להסדיר זאת ישירות במשרדי מכבי ישראל. 
 4. הוספת ספורטאים במהלך העונה - לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה, תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים.  הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למכבי ישראל והחיוב בגין התוספת יהיה בעלות של פרמיה שנתית מלאה.
 5. נבחנים - ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן: "נבחנים"). נבחן החורג ממשך 31 יום, יעודכן ויחויב בפרמיה שנתית מלאה.    האגודה מחויבת להודיע למכבי ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם התחלת הפעילות על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד  מאתר מכבי ישראל)  לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות. החיוב בגין שחקן נבחן הינו 8.3% מהעלות השנתית.
 6. שחקנים מושאלים אינם מבוטחים תחת אגודת האם שלהם – באחריות הקבוצה בה השחקן משחק בפועל, לבטח השחקן.
 7. אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו – אין "גרירה" של רשימות מעונה קודמת , גם לא רשימות נבחנים אשר נשלחו בחודש האחרון .
לא יתקבלו לא יבוטחו:
 • אגודות אשר העבירו רשימות שמיות ולא הוסדר בגינן התשלום מראש.
 • רשימות מבוטחים אשר יועברו בפקס ולא בקובץ אקסל בדוא"ל בהתאם להנחיות.
 • פרטי ספורטאים אשר לא הועברו במלואם וימצאו בהם פרטים חסרים (ת"ז/תאריך לידה וכו). שימו לב - יתכן וספורטאים אלו לא יבוטחו ע"י חברת הביטוח אך על האגודה יחול חיוב מלא בגינם.
האמור במכתב זה מוגש לידיעה בלבד, אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי ואין לראות בו כיעוץ או המלצה לביצוע. כל פעולה שתבוצע, או תימנעו מלבצע- הינה באחריות האגודות בלבד.

לנוחיותכם עיקרי כתב הכיסוי לעונת 2022-2023 ותמצית העידכונים בחוק הספורט מופיעים בקישור המצ"ב: סכומי כיסוי