תפריט

תקנות ח.הספורט תשנ"ה 1994
תקנות הספורט (ביטוח), תשנ"ה-1994
רשויות ומשפט מנהלי – ספורט
תוכן ענינים
    הגדרות סעיף 1
    פרטי ביטוח סעיף 2
    סכומי ביטוח מזעריים סעיף 3
    אי תחולה סעיף 4
    תחילה סעיף 5
 

תקנות הספורט (ביטוח), תשנ"ה-1994*
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18(ג) לחוק הספורט, תשמ"ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.    בתקנות אלה –
      "מקרה ביטוח" - המקרה המזכה בסכומי ביטוח;
      "סכומי ביטוח" - תגמולי ביטוח כמשמעותם בחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 (להלן - חוק הביטוח);
      "פרטי ביטוח" - סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח.
פרטי ביטוח
2.    פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת:
(1)   מוות של ספורטאי;
(2)   נכות של ספורטאי;
(3)   אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו;
(4)   נזק לשיניו של ספורטאי;
(5)   אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי;
(6)   גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5).
סכומי ביטוח מזעריים
3.    סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:
(1)  במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו-30,000 למי שטרם מלאו לו 20 שנה;
(2)  במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור 100%, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר;
(3)  אשפוז וטיפול רפואי - 5,000;
(4)  טיפול שיניים - 5,000;
(5)  פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה-11 לאי הכשירות ואילך –
(א)   למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע;
(ב)   למי שגילו 20 שנה או יותר - 400 לשבוע.
אי תחולה
4.    הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו.
תחילה
5.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
כ"ב בחשון תשנ"ה (27 באוקטובר 1994)                        
 אמנון רובינשטיין
                                                                                                     שר החינוך, התרבות והספורט
 

* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 360.