תפריט

מינהל הספורט, תקצוב אגודות, טוטו

מצגת תמיכות לשנת 2021 - המצגת שהוצגה בכנס ע"י רו"ח שי גליקשטיין - דגשים חשובים בנושא הגשת התמיכות לשנת 2021

התיקון לחוק מועצת ההימורים
 
חוק הספורט ומינהל הספורט
 

 
אישורים לצורך ניכוי מס
 
האישורים הבאים, אינם נשלחים באופן אוטומטי ע"י מס הכנסה:
1) ניכוי מס במקור
2) אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ניהול פנקסי חשבונות/ספרים)
 
על מנת לקבל האישורים הנ"ל, עליכם להכנס לקישור המצ"ב לפעול עפ"י ההוראות שלהלן:
1) לבחור את "אישור לתיק".
2) להעתיק את הסיסמא לאבטחה.
3) למלא את מס´ התיק (מס´ העמותה/ מס´ ח.פ.).
4) למלא בחלונית את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תרצו לקבל את האישורים.
5) ללחוץ על אישור.