תפריט

שאלות ותשובות -חוק הספורט
           
להלן שאלות נפוצות שנשאלו , לגבי התיקון לחוק והתשובות להן :
שאלות ותשובות לתיקון מס' 10 ו-15 ביטוח ספורטאים – חוק הספורט

שאלה: ספורטאי/ת שאינו תלמיד ואינו מקבל שכר (מהמועדון) נכלל בקטגוריה של "ספורטאים שלא מקבלים שכר או תמורה אחרת" – האם אי קיום ביטוח על ידי לאותו הספורטאי/ת יכול לגרום לי לחשיפה לתביעה בעת תאונה אישית חו"ח במסגרת המועדון ? 
תשובה: על פי הוראות חוק הספורט , במקרה כזה האגודה , פטורה מעריכת ביטוח לפי הוראות חוק הספורט .
עדיין במקרה של תאונה הספורטאי יכול להגיש תביעה כנגד האגודה על פי דיני הנזיקין הכלליים,  ולצורך כך בכל מקרה על האגודה להחזיק ביטוח צד ג' בגבולות אחריות מתאימים.
הספורטאי לא יוכל לתבוע את האגודה במקרה זה בגין כך שלא ערכה לספורטאי ביטוח על פי הוראות חוק הספורט.

שאלה: במקרה הנ"ל כאשר אותו ספורטאי אינו תלמיד, אינו משתכר בשום מקום עבודה *(אין ביטוח לאומי וגם לא במועדון ואין לו ביטוח אישי, חו"ח נפגע מיהו הגורם אותו הוא יכול לתבוע במקרה שכזה ?
תשובה: הספורטאי יכול לתבוע את האגודה,  אבל הוא צריך להוכיח כי האגודה אחראית לנזק , לדוגמא התרשלה כלפיו ולכן זאת הסיבה לנזק שנגרם לו.
אם הספורטאי לא יכול לבסס תביעה כנגד האגודה במקרה כזה , הוא לא יהיה זכאי לפיצוי או שיפוי , מאף גורם , למעט אולי קצבת נכות מהביטוח הלאומי.
לכן המלצתנו במקרה כזה הינה לשקול עריכת ביטוח תאונות אישיות , על אף שאין חובה כזאת. גם אם הספורטאי משתכר במקום עבודה אחר (שלא מהאגודה עקב פעילותו הספורטיביתהוא לא יהיה זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי או ממקום עבודתו.

שאלה: מה החוק אומר לגבי שחקנים זרים המרוויחים מעל או מתחת לשכר מינימום?
תשובה: החוק שותק לגבי נושא זה , לכן הנחת העבודה שאין דין מיוחד לשחקנים זרים וחל עליהם מה שחל על כלל הספורטאים .
 
שאלה: לגבי תלמידים המבוטחים במסגרת בתי הספר, האם נבדק פוזיטיבית, שהביטוח לפי חוק חינוך חובה אינו כולל החרגה לפעילות ספורטיבית?
 
תשובה: ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו כולל בשנת הלימודים הבאה (תשע"ז), החרגה לפעילות ספורטיבית.
 שאלה: בקבוצה לא מקצוענית שחקן משתכר מעל שכר מינימום, מפעילות ספורטיבית, האם פטור מהחובה לערוך ביטוח לפי הוראות חוק הספורט?

תשובה: השחקן פטור, ככל שההשתכרות נובעת בתמורה להשתתפות בתחרויות ספורט. גם שחקן המוגדר כלא מקצועני או אשר משחק בקבוצה  שאיננה מוגדרת כקבוצה מקצוענית ואשר מרוויח בתמורה להשתתפויות בתחרויות ספורט שכר מעל שכר המינימום החודשי פטור.
 שאלה: לגבי הרף שנקבע בגובה שכר מינימום חודשי. האם העובדה ששחקנים בקבוצות חובבניות מועסקים למעשה ב 15%-20% משרה (הם מתאמנים לא יותר מ-4 פעמים בשבוע ומועסקים רק 9 חודשים בשנה) ולמעשה מרוויחים מעל שכר מינימום לפי חלקיות משרתם חייבים בביטוח או לא?

תשובה: הבחינה בחוק היא לגבי שכר חודשי , כלומר מי שמשתכר בחודש אחד יותר משכר המינימום פטור. לגבי מקריים גבוליים או שקיים לגביהם ספק, הייתי ממליץ לנהוג בשמרנות ולערוך ביטוח לספורטאים על פי חוק הספורט ותקנותיו.
שאלה: איך מבטחים ספורטאים שהם תלמידים , המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה, ואשר נוסעים לחו"ל במסגרת אגודת הספורט ?

תשובה: ספורטאים כאמור שהם תלמידים, המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה, ונוסעים מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך, מבוטחים במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים על פי הפוליסה בשנה"ל שבה מתבצע הביטוח.
ככל שהנסיעה איננה מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך, יש לדאוג לערוך ביטוח מיוחד לתלמידים , שנוסעים לחו"ל.
שאלה: אבקש הנחיות אילו קבוצות ספורטאים והצוות כלולות בתיקון לחוק הספורט הפוטר מהצורך לבצע ביטוח במתכונת הקודמת.

תשובה: פטורים: תלמידים הלומדים במערכת החינוך ומבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ספורטאים אשר משתכרים בגין פעילותם ספורטיבית מעל לשכר המינימום החודשי.
שאלה:  אבקש לקבל הנחיות מהן הפעולות שעל האגודה לנקוט בקרות ארוע ביטוחי (היות ולאגודה אין קשר למבוטח ולמבטח) וכן מהן הפעולות (והאם יש צורך להחתים את הספורטאים) כדי לוודא שאכן הספורטאים מבוטחים (לא פרשו ממערכת החינוך הבוגרים עובדים ושכרם מובטח ע"י הבטוח הלאומי וכו').

תשובה: ניתן להחתים את הספורטאים התחרותיים שפטורים על כך שהם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים במסגרת המסגרת החינוכית.
שאלה: האם החוק מחייב אותי לעשות ביטוח ?
1. השחקנים לא מקבלים שכר.
2. השחקנים עובדים בעבודות פרטיות מעל שכר מינימום האם מחויבים בביטוח?

תשובה: כן, הפטור מתייחס רק למי שמשתכר מפעילות ספורטיבית יותר משכר מינימום .
שאלה: האם על מנת להיות מכוסים באופן מלא, עלינו להקים פוליסות צד ג' לנכות במקרה של פציעה שתיגרם עקב פגיעת שחקן בשחקן. במידה וכן, מהם הסכומים הדרושים לסעיף זה?

תשובה: לא נכון, יש לבטח את אחריות האגודות כלפי צד ג'.
שאלה: מה דעתכם לגבי הצורך לבטח ביטוח אחריות מקצועית למאמני האגודה? האם ביטול החובה לבטח על פי חוק הספורט אינה חושפת את המאמנים לתביעות אישיות? במידה ואתם ממליצים על אחריות מקצועית, האם ניתן לקבל דרככם הצעת מחיר?

תשובה: ביטוח אחריות מקצועית אינו קשור לביטוח תאונות אישיות.
שאלה: האם פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים בשנה"ל יכולה לחול על תלמידים בגילאי הגן ?

תשובה: חיובי . חוק חינוך חובה חל היום החל מגיל 3. ההגדרה בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים בתשע"ז. "תלמיד" מי שחל עליו חוק לימוד חובה וצורף להסדר ביטוח זה.
שאלה: סוגית הזרים בליגות השונות - האם הם נכנסים לקטגוריה של מעל שכר מינימום (במידה ומרוויחים כך כמובן) ואין חובת ביטוח ?

תשובה:  אינני יודע מה בסיס ההעסקה של "הזרים",  אם משלמים בגינם ביטוח לאומי והם מבוטחים בביטוח הלאומי בענף נפגעי  תאונות עבודה , אז יהיו פטורים כמובן בהנחה שמשתכרים מעל שכר מינימום.
שאלה: אבקש להפנות תשומת ליבך לכך שאחד המרכיבים של הביטוח לפי חוק הספורט והתקנות הינו שיפוי בגין הוצאות טיפולי שיניים (לדוגמא, כאשר שחקן שובר שן במסגרת באימון או משחק), למיטב הבנתי בפוליסת ביטוח תלמידים הוצאות טיפולי שיניים מוחרגות במפורש מההוצאות הרפואיות בגינן ניתן כיסוי. דהיינו, שחקן שמבוטח בביטוח תלמידים בלבד לא יזכה לשיפוי בגין טיפולי שינויים ומאחר וישנה חובה חוקית לערוך ביטוח ברכיב זה הקבוצה תהיה חשופה לתביעה בעילת רשלנות או הפר חובה חקוקה בגין אי עריכת ביטוח (בדומה לביטוח אחריות כלפי צד ג') כאשר החשיפה תהא בגובה הכיסוי הביטוחי שלא נערך על ידה. מה דעתך ?

תשובה: אכן ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לא מכסה טיפולי שיניים. אין חובה חוקית לערוך ביטוח ברכיב זה לספורטאים תחרותיים והקבוצה לא תהיה חשופה לתביעת רשלנות.
תיקון 10 לחוק הספורט לא קובע שכל מרכיבי הביטוח הנדרשים לפי התקנות של חוק הספורט צריכים להתקיים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים , כדי לפטור את הספורטאים מחובת הביטוח לפי חוק הספורט. מספיק שהפעילות תהיה מבוטחת בפוליסת התלמידים.