תפריט

ועדת קשרי חוץ
tyert
אשר אלטמן
tyert
בנצי בן נמר
tyert
ד"ר ז'ק אשרוב
יו"ר
tyert
דורון שמחי
tyert
זהר גורדון
tyert
יוני אלמוג
tyert
מלי זלצר
tyert
נירית דקל
tyert
עמיחי אלפרוביץ
tyert
פרץ ישראל
tyert
צבי אבן בר
tyert
רבקה רבינוביץ
tyert
שבח שמואל