תפריט

מידע כללי לעונת 2020-2021
במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2020-2021 ולאחר שבועות ארוכים בהם קיימנו משא ומתן ארוך מול חברת הביטוח פנינו גם למספר גורמים , לרבות שר האוצר, שר הספורט וכן הממונה על הביטוח על מנת שיפעלו להקל ולהוזיל את תעריפי פרמיות הביטוח  אך לצערנו בשל ריבוי רב בתביעות של המבוטחים חלו שינויים מהותיים ותעריפי פרמיות הביטוח עלו משמעותית.
להלן הצעת החידוש של חברת איילון:-
תאונות אישיות
1. החל מה-1.11.2020 ועד 31.8.2021
פוליסות חבויות
1.  צד ג' ואחריות מקצועית –  הפוליסה תקפה החל מה- 1.11.2020 ועד 31.8.2021 .
2. שחקן נגד שחקן החל מה- 1.11.2020 ועד 31.8.2021 .
 
פוליסת תאונות אישיות
הננו חוזרים ומזכירים כי לאור השינויים שחלו בחוק, תיקון 15 (שתוקן בשנת 2018) לחוק הספורט בדבר חובת עריכת ביטוח, חלק מהספורטאים פטורים מהחובה לעריכת ביטוח תאונות אישיות,  לפיכך בטרם ההחלטה להתקשר בפוליסה, באחריות האגודה, לבחון כל ספורטאי תחרותי, האם הוא נמנה כחלק מההגדרות הפוטרות מביטוח או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח, וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים להמשיך ולבטח  אף אם אין חובה בחוק.
 
פוליסת צד שלישי ואחריות מקצועית אגודות- אין כל שינוי במצב הקודם ומומלץ להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.
גבולות הכיסוי הביטוחי מבוססים על סכומי הביטוח המינימליים הקבועים והמפורטים בתקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה -1994. ברצוננו להדגיש כי השרות הניתן על ידי מכבי ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מכבי ישראל כסיוע ושירות לאגודות, ומכבי ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או שלוחית בגין מקרה ביטוח. כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור אגודות מכבי ו/או אחר ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בחברת הביטוח איילון, לפיכך במקרה בו מכבי ישראל תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את מכבי ישראל בשל החיוב שנפסק לחובתה.

חידוש ביטוח לעונת 2020-2021
אגודות המעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2020-2021 יתבקשו לוודא תחילה, כי אין להם חובות בגין עונות קודמות וכן בגין אורכת ספטמבר , אוקטובר 2020.
 במידה וקיים חוב, על האגודה יהא להסדיר באופן מידי את החובות והתשלומים.
אגודה שלא תסדיר את החובות לא תוכל לחדש את הביטוח לעונת 2020-2021 .
לאחר הסדרת החובות יש לפעול כדלקמן:-
1. להגיע עם המחאות וחותמת האגודה לצורך הסדרת התשלום הכספי מראש וזאת בהתאם למספר הספורטאים שברצונכם לבטח.
2. לחתום על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח קולקטיבית, בהסכם זה מפורט תנאים כללים לביטוח. התחייבות אגודה לתשלומי הביטוח וכתב ערבות חתום בידי מורשה חתימה בעמותה.
3. שיק אישי של ב"כ הקבוצה ללא תאריך פירעון לפקודת מכבי ישראל, השיק יוחזר לאחר העברת כל התשלומים בגין ביטוח הקבוצה לעונת המשחקים 2020-2021.
תעריפים ותשלומים בגין ביטוח
יחושבו על פי פרמיה שנתית מלאה במשך כל תקופת הביטוחים, החל מ1.11.2020  ועד 31.8.2021 בין אם השחקן הצטרף במהלך העונה או בתחילתה בכפוף להעברת רשימות ותשלום.
 
השתתפות עצמית
בכל מקרה של תביעה צד ג' כנגד האגודה, תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למכבי ישראל.   
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות
א. לאחר הסדרת סעיפים 1,2,3 באחריות האגודה בלבד להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל.  יש לציין שם פרטי, שם משפחה ,ת.ז. תאריך לידה, כתובת מייל, תאריך תחילת פעילות, קטגוריה:-בוגרים /נוער/ בית ספר/צוות (טופס רשימות ספורטאים לביטוח ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל)
על האגודות להעביר רשימות שמיות סופיות עד לתאריך ולא יאוחר מתאריך 30.11.2020.
אגודות אשר נדרשות להציג אישור קיום ביטוחים , נדרשות להעביר רשימת ספורטאים באופן מיידי – אישור ביטוח יועבר בכפוף ובהתחייבות לרשימה שהועברה.
 
ב. הוספת ספורטאים במהלך העונה - לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה,  תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים. הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למכבי ישראל והחיוב בגין התוספת יהיה בעלות של פרמיה מלאה.

ג. נציג האגודה יתבקש להגיע למשרדי מכבי - בהתאם לנהלי התו הסגול בתקופת הקורונה. כמו כן , ניתן להשאיר ההסכם וכן השקים עבור התשלום בלובי מלון כפר המכביה.   טרם העברת הרשימות.
 
ד. נבחנים - ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן: "נבחנים").   
שימו לב , נבחן החורג ממשך 31 ימים , יעודכן ויחויב בפרמיה שנתית מלאה .
האגודה מחויבת להודיע למכבי ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם התחלת הפעילות על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד  מאתר מכבי ישראל)  לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות.

 
ה. החיוב בגין שחקן נבחן הינו– 8.3% מהעלות השנתית .                                                
 
ו. לא יתקבלו לא יבוטחו!!!!
* אגודות אשר יעבירו רשימות שמיות בדוא"ל ולא הוסדר בגינם התשלום תחילה
* רשימות מבוטחים אשר יועברו בפקס ולא בקובץ אקסל בדוא"ל בהתאם להנחיות.
* פרטי ספורטאים אשר לא הועברו במלואם וימצאו בהם פרטים חסרים (ת"ז/תאריך לידה וכו). שימו לב - יתכן וספורטאים אלו לא יבוטחו ע"י חברת הביטוח אך על האגודה יחול חיוב מלא בגינם.

ז. את רשימות הספורטאים יש להעביר בדוא"ל בלבד בקובץ אקסל מוקלד, פתוח לעריכה וע"פ הנהלים, ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח והאחריות תחול על האגודה בלבד.
 
ח. שחקנים מושאלים אינם מבוטחים תחת אגודת האם שלהם – באחריות הקבוצה בה השחקן משחק בפועל לבטח השחקן.
 
ט. אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו – אין "גרירה" של רשימות מעונה קודמת , גם לא רשימות נבחנים אשר נשלחו בחודש האחרון .
 
י. יש לשלוח רשימות חדשות ונפרדות לעונת 2020/2021.

 
האמור במכתב זה מוגש לידיעתכם ואין לראות בו כהמלצה. כל פעולה שתבוצע, או תימנעו מלבצע- הינה באחריות האגודות בלבד.