תפריט

חוק הספורט - עדכון
חוק הספורט (תיקון מס' 10) התשע"ו – 2016
באוגוסט 2016 על מנת לנסות ולהקל על האגודות, מכבי ישראל יחד עם ח"כ מיקי זוהר יו"ר ועדת הספורט וח"כ יואל רזבוזוב יו"ר שדולת הספורט, עבר בכנסת תיקון מס' 10 לחוק הספורט , להלן החוק.
מטרת תיקון 10 לחוק הספורט הינה לפטור את הכפל הביטוחי הקיים כיום ומהווה עול כבד על ההורים ואגודות הספורט.
מצ"ב חוות דעת היועץ הביטוחי של מכבי ישראל והתייחסות למשמעויות האופרטיביות הנובעות  מתיקון 10 לחוק שבנדון:
החוק הספורט (תיקון מס' 10) התשע"ו -2016
1.  החובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט  ותקנותיו לספורטאים תחרותיים בוטלה לגבי:
1.1     ספורטאים " מקצוענים" המקבלים שכר משמעותי  (מעל שכר מינימום, 4,825 ₪ נכון ליולי 2016 ) בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט, אשר לגביהם  קיים פתרון של הביטוח לאומי על פי ענף נפגעי תאונות עבודה.
1.2     ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות דומות הנתמכות על ידי המעביד המבוטחים על ידי הביטוח הלאומי בענף ביטוח נפגעי עבודה.
1.3     ספורטאים שהם תלמידים , המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
 
2.  השחרור מהחובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט ותקנותיו לגבי הקטגוריות הפטורות הנ"ל, איננה שוללת את האפשרות הוולונטרית של האגודות לערוך ביטוח תאונות אישיות כמו זה שנערך לספורטאים תחרותיים שאינם פטורים מהביטוח, ונתונה לשיקול דעתם של האגודות תוך שיתוף פעולה עם הספורטאים והוריהם.
 
3.  סכומי ביטוח ממודדים לפי התקנות על פי הוראות תקנות חוק הספורט :                


 בנוסף קיימת דרישה בתקנות לביטוח צד ג' (שחקן נ' שחקן).
 
4.  לעומת זאת בביטוח תאונות אישיות לתלמידים לתלמידי בתי הספר סכום הביטוח הבסיסי  ל 100% נכות, יעמוד השנה על כ-400,000 ₪ , סכום גבוה מהנדרשת על פי התקנות לפי חוק הספורט, אם כי בביטוח זה אין כיסוי לביטוח צד ג' שחקן נגד שחקן וכן להוצאות אשפוז וטיפול ( שבעיקרון מכוסים במסגרת חוק הבריאות על ידי קופות החולים).
הביטוח הלאומי מפצה לעומת זאת נפגעי תאונות עבודה, בהתאם לתקנותיו, בעיקר בגין הפסדי  השתכרות זמנית וקבועה לפי 75% מהשכר (תלוי בדרגת    הנכות שנקבעה) וכן בגין הוצאות רפואיות מלאות , כמו כל נפגע תאונת עבודה  אחר.

5.  יצוין כי ביטוח תאונות אישיות וולונטרי שיערך כאמור איננו ביטוח כפל , שכן בביטוח תאונות אישיות, דמי הביטוח המשולמים בגין מקרי מוות ונכות מצטברים  ונוספים האחד על השני מהביטוחים השונים שנערכים.
 
6.  לגבי חיילים שהם ספורטאים תחרותיים אין פטור בתיקון 10 לחוק , ולכן חלה לגביהם   החובה לערוך ביטוח לפי הוראות חוק הספורט.
 
7.  ביטוח צד ג' – לאגודות     
          התיקון לחוק הספורט מס' 10 אינו כולל חבות כלפי צד ג' לאגודה ושחקן נ' שחקן.
 • מכבי ישראל פנתה לחברת הביטוח כדי לסייע לקבוצות ולאפשר כיסוי בפוליסת צד ג' החברה נתנה הסכמתה ובעלות של 35 ₪ לשחקן ובכפוף להגשת רשימות שמיות ניתנת האפשרות לבטח צד ג' אגודה ופגיעת שחקן בשחקן, האחריות בגין אי ביטוח מוטלת על האגודות.
 • אגודה שמבוטחת באמצעות חברת הראל זכאית תמורת תשלום לביטוח צד ג', אגודות אשר לא מבוטחות באמצעות חברת הראל יעשו זאת באופן עצמאי ועל אחריותם בלבד.
 • אגודה המבטחת את ספורטאיה בביטוח תאונות אישיות בחברת הראל באמצעות מכבי ישראל- רק הספורטאים המבוטחים יהיו מבוטחים גם בביטוח צד ג'
 • כל מי שלא מבוטח באופן ישיר על ידי חברת הראל, על האגודה חלה החובה לעשות באופן עצמאי ביטוח צד ג'.
 • בתביעות צד ג' קיים תשלום השתתפות עצמית של האגודה, הסכום הוא בהתאם לנקוב בפוליסה ובאחריות האגודה לשלם זאת.
סיכום
תיקון 10 לחוק הספורט פוטר ספורטאים בקטגוריות שונות מביטוח תאונות אישיות ובכך מונע כפל ביטוח ועלויות נוספות לאגודות ולהורים. מאידך מי שחל עליו חוק חינוך חובה הפוליסה הבית ספרית לא כוללת צד ג' והאחריות חלה על האגודות.
מכבי ישראל פנתה לחברת הביטוח כדי לסייע לקבוצות ולאפשר פוליסת צד ג'  החברה נתנה הסכמתה לכך ובעלות של 35 ₪ לשחקן ובכפוף להגשת רשימות שמיות ניתנת האפשרות לכיסוי צד ג'  הכולל אחריות האגודה ופגיעת שחקן בשחקן.
מי חייב בביטוח?
 • כל מי שאינו תלמיד בית ספר
 • תלמיד בית ספר שאינו רשום במסגרת חינוכית הבית ספרית
 • ספורטאי מעל גיל 18 הלומד בכיתה יג'-יד' ושאינו משתכר מפעילות ספורטיבית מעל שכר מינימום.
 • ספורטאי שלא מקבל שכר חודשי בתמורה לפעילות ספורטיבית
 • ספורטאי שמקבל שכר בסכום הנמוך משכר המינימום
 • ספורטאים הנמצאים בפגרה
 • ספורטאים נבחנים
 • ספורטאים הנוטלים חלק בפעילות בחו"ל
 • חיילים
 
אין בחוות דעת זו מלחייב את מכבי ישראל בכל בעיה או דרישה כזו או אחרת –
הנ"ל מוצג כהמלצה בלבד.