ביטוחים
חידוש ביטוח ספורטאים עונת 2016/2017
תאונות אישיות וצד ג' – ביטוח מלא


ביטוח האגודות והספורטאים לעונת 2016/2017 יבוצע בחברת הראל. הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לפוליסה כנהוג בשנים קודמות וכוללת תאונות אישיות וצד ג' ע"פ חוק הספורט, תוקף פוליסת הביטוח הינו לתקופה שבין 31/8/2017 - 1/9/2016.
אגודות מכבי אשר ביטחו בעונה קודמת באמצעות מכבי ישראל בחברת הראל ומעונינות לחדש את הפוליסה לעונת 2016-2017 לביטוח מלא ע"פ חוק הספורט עליהם לפעול בהתאם להנחיות דלהלן.
אגודות מכבי ואגודות המסונפות למכבי ישראל אשר לא היו מבוטחות באמצעות מכבי ישראל בעונות קודמות  ומעונינות לחדש את הביטוח לעונת 2016-2017 . ע"פ דרישת חברת הביטוח עליהם להגיש את המסמכים הבאים:
 • דוח נסיון תביעות ל-5 שנים בדוח יש לכלול פירוט תביעות תלויות ומשולמות.
 • מכתב בקשה לחידוש ביטוח לעונת 16-17 במכתב יש לכלול פירוט מחלקות, ענפי ספורט וכמות הספורטאים בקטגוריה הגילאים השונים אותם ברצונכם לבטח.
לאחר קבלת מסמכים אלה הם יועברו לחברת הביטוח לצורך אישור וקבלת הצעת מחיר.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מכבי ישראל כסיוע ושירות לאגודות, ומכבי ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן, כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור אגודות מכבי ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בהראל חברה לביטוח.
גבולות הכיסוי הביטוחי מבוססים על סכומי הביטוח המינימליים הקבועים והמפורטים בתקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה -1994. ברצוננו להדגיש כי השרות הניתן על ידי מכבי ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות.
אגודות המעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2016-2017 יתבקשו להגיע למשרדי מכבי ישראל  ולהסדיר באופן מיידי את החובות והתשלומים בגין עונות קודמות וזאת טרם חידוש הביטוח, אגודה שלא תסדיר את החובות לא תוכל לחדש את הביטוח לעונת 2016/2017 .
 
 
 
כללי:
תעריפים ותשלומים בגין ביטוח- יחושבו על פי רבעונים ובהתאם לקטגוריות שונות וסוג ענפי הספורט.
להלן טבלת הרבעונים לחיוב ביטוח אגודות
מס' חודשי ביטוח % לחיוב תקופות רבעונים תאריכי הצטרפות לפוליסה
12 חודשים 100% 1.9.16-31.8.17 1.9.16-31.8.17
7-9    חודשים 75% 1.12.16-28.2.17 1.12.16-31.8.17
4-6    חודשים 50% 1.3.17-31.5.17 1.3.17-31.8.17
1-3   חודשים 25% 1.6.17-31.8.17 1.6.17-31.8.17
 
 
השתתפות עצמית
בכל מקרה של תביעה צד ג' כנגד האגודה, תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למכבי ישראל.
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות
 1. לאחר הסדרת סעיפים 1',2 ו3', על האגודה להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל יש לציין שם פרטי, שם משפחה ,ת.ז. תאריך לידה, כתובת מייל, תאריך תחילת פעילות, קטגוריה:-בוגרים /נוער/ בית ספר/צוות (טופס רשימות ספורטאים ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל)
 2. הוספת ספורטאים במהלך העונה - לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה,  תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים. הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למכבי ישראל. החיוב בגין התוספת יהיה מתחילת החודש ויכלול רבעון שלם גם אם השחקן נוסף באמצע רבעון. נציג האגודה יתבקש להגיע למשרדי מכבי ולהסדיר את התשלום הנוסף טרם העברת הרשימה.
 3. גריעת שחקנים- ניתן יהיה לגרוע שחקנים לכל המאוחר עד 15 יום מתום מועד העברות לענף אליו משתייכת הקבוצה.  במידה ולא יגרע השחקן במועד המצוין לעיל דהיינו 15 יום מתום מועד העברות האחרון של עונת 2016-2017 תחויב הקבוצה במלוא הפרמיה ועל מלוא תקופת הביטוח. ברבעון הראשון והשני החיוב יהיה על כל הרבעון שבו נגרע, גם אם נגרע יום אחד מתחילת הרבעון. גריעת השחקנים תאושר אך ורק בכפוף לקבלת מכתב חתום מהאגודה המאשר את גריעת השחקן. (טופס גריעת שחקנים ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל)
 4. נבחנים - ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן נבחנים).   האגודה מחויבת להודיע למכבי ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם פעילותם על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד  מאתר מכבי ישראל)  לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות.
 5. לא יתקבלו ולא יבוטחו אגודות אשר יעבירו רשימות שמיות בדוא"ל ולא הוסדר בגינם התשלום תחילה.
 6. לא יתקבלו ולא יבוטחו רשימות אשר יועברו בפקס ולא בקובץ אקסל בדוא"ל בהתאם להנחיות.
 7. לא יבוטחו רשימות ספורטאים אשר לא הועברו במלואם וימצאו בהם פרטים חסרים. רשימה זו לא תתקבל ע"י חברת הביטוח ולא תבוטח למרות ששולם בעדה הביטוח- שימו לברשימה חלקית נפלטת אוטומטית מהמערכת.
 8. את רשימות הספורטאים יש להעביר בדוא"ל בלבד וע"פ הנהלים, ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח ולא יוכל להתאמן או לשחק והאחריות תחול על האגודה בלבד.
 9. אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו, לתשומת לבכם חידוש הביטוח אינו מתבצע אוטומטית.
אגודה אשר לא תפעל על פי התנאים הרשומים מעלה 
לא תבוטח והאחריות בגין העדר הביטוח תחול על האגודה 
 • טפסים לרישום ספורטאים לביטוח מלא או נבחנים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מכבי ישראל בכתובת: www.maccabisport.org    בכרטיסיה – ביטוח.
 
נוהל תביעה - בכל מקרה של תביעה על הספורטאי/ב"כ למלא את טופס התביעה ולהעבירו חתום ע"י יו"ר האגודה לחברת הביטוח, את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של תנועת מכבי ישראל בכתובת http://www.maccabisport.org,  בכרטיסיה ביטוח.