תפריט

ביטוחים
מידע כללי

חידוש ביטוח ספורטאים עונת 2018/2019
כידוע לכם, חוק הספורט שונה לאחרונה (במסגרת תיקון 15 לחוק) וספורטאים רבים פטורים כיום מהחובה לעריכת ביטוח תאונות אישיות על פי הוראות החוק.
בטרם ההחלטה להתקשר בפוליסה עליכם לבחון כל ספורטאי תחרותי האם הוא נופל להגדרות הפוטרות או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים להמשיך ולבטח  אף אם אין חובה בחוק.
לגבי האגודות עצמן, אין כל שינוי במצב הקודם לגבי ביטוח צד ג' ויש להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.
לנוחיותכם,  תוכלו למצוא בהמשך מדריך והסברים בנושא הכוללים שאלות ותשובות וכן התחייסות בנוגע לספורטאים בקטגוריות שכר של 5,300₪ - 1₪.
 
במסגרת חידוש הביטוח לעונת 18/19 מכבי ישראל עשתה כל מאמץ לאתר מבטח. לצערנו, צמצום ניכר במספר מבוטחי החובה הוביל את כל חברות הביטוח לסרב לבטח את הספורטאים. אלה שהביעו את הסכמתם העלו את הפרמיות באופן משמעותי.
לאחר משא ומתן ארוך הצלחנו להגיע להסכמות ולחדש את הביטוח לעונת 2018-2019 בחברת איילון. הפוליסות הינן בהתאם וע"פ חוק הספורט. תוקף פוליסת הביטוח הינו לתקופה שבין 1/9/2018-31/8/2019.
בהתאם לסיכומים מול חברת איילון ניתן לרכוש פוליסות ביטוח לספורטאים ולאגודה בהתאם לקטגוריות הבאות:
  1. פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים בהתאם לחוק הספורט (כולל כיסוי צד ג' שחקן כנגד שחקן)
  2. פוליסת צד ג' אגודה. (כיסוי זה יינתן אך ורק לאגודות אשר יעבירו רשימות שמיות מלאות של כל הספורטאים והצוות הרשומים באגודה)
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מכבי ישראל כסיוע ושירות לאגודות, ומכבי ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או שלוחית בגין מקרה ביטוח. כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור אגודות מכבי ו/או אחר ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בחברת הביטוח איילון, לפיכך במקרה בו מכבי ישראל תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את מכבי ישראל בשל החיוב שנפסק לחובתה.
האמור במכתב זה, על נספחיו, הינו לידיעה בלבד וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים הינה על אחריות המבצע בלבד.
גבולות הכיסוי הביטוחי מבוססים על סכומי הביטוח המינימליים הקבועים והמפורטים בתקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה -1994. ברצוננו להדגיש כי השרות הניתן על ידי מכבי ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות.
 
אגודות המעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2018-2019 יתבקשו לבדוק תחילה כי אין להם חובות בגין עונות קודמות , במידה וקיים חוב, על האגודה יהא להסדיר באופן מידי את החובות והתשלומים. אגודה שלא תסדיר את החובות לא תוכל לחדש את הביטוח לעונת 2018/2019 .
לאחר הסדרת החובות יש לפעול כדלקמן:-
  1. יש להגיע עם המחאות וחותמת האגודה לצורך הסדרת התשלום הכספי מראש וזאת בהתאם למספר הספורטאים שברצונכם לבטח.
  2. יש לחתום על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח קולקטיבית, בהסכם זה מפורט תנאים כללים לביטוח. התחייבות אגודה לתשלומי הביטוח וכתב ערבות חתום בידי מורשה חתימה.
  3. שיק אישי של ב"כ הקבוצה ללא תאריך פירעון לפקודת מכבי ישראל, השיק יוחזר לאחר העברת כל התשלומים בגין ביטוח הקבוצה לעונת המשחקים 2018-2019.
כללי:
תעריפים ותשלומים בגין ביטוח- יחושבו על פי פרמיה מלאה – 100%  במשך כל שנת הביטוחים , בין אם השחקן הצטרף במהלך העונה או בתחילתה.
  • לפרטים נוספים ועל מנת לקבל את תעריפי הפרמיות ניתן לפנות למכבי ישראל  בטלפון : 03-5746999 שלוחה 5  (סמדר)
 
השתתפות עצמית
בכל מקרה של תביעה צד ג', תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למכבי ישראל.
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות

א. לאחר הסדרת סעיפים 1,2,3 באחריות האגודה בלבד להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל יש לציין שם פרטי, שם משפחה ,ת.ז. תאריך לידה, כתובת מייל, תאריך תחילת פעילות, קטגוריה:-בוגרים /נוער/ בית ספר/צוות (טופס רשימות ספורטאים לביטוח ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל)על האגודות להעביר רשימות שמיות סופיות עד לתאריך ולא יאוחר מתאריך 31/10/2018.

ב. הוספת ספורטאים במהלך העונה - לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה,  תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים. הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למכבי ישראל והחיוב בגין התוספת יהיה בעלות של פרמיה מלאה.

ג. נציג האגודה יתבקש להגיע למשרדי מכבי ולהסדיר את התשלום הנוסף טרם העברת הרשימה.

ד. נבחנים - ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן: "נבחנים").שימו לב: נבחן החורג ממשך 31 ימים , יעודכן ויחויב בפרמיה מלאה .
האגודה מחויבת להודיע למכבי ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם התחלת הפעילות על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד  מאתר מכבי ישראל)  לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות.

ה. החיוב בגין שחקן נבחן הינו– 8% מהעלות השנתית .

ו. לא יתקבלו ולא יבוטחו!!!!
  • אגודות אשר יעבירו רשימות שמיות בדוא"ל ולא הוסדר בגינם התשלום תחילה.
  • רשימות מבוטחים אשר יועברו בפקס ולא בקובץ אקסל בדוא"ל בהתאם להנחיות.
  • רשימות ספורטאים אשר לא הועברו במלואן וימצאו בהם פרטים חסרים (ת"ז/תאריך לידה וכו). רשימה זו לא תתקבל ע"י חברת הביטוח ולא תבוטח למרות ששולם בעדה הביטוח- שימו לברשימה ללא פרטים מלאים נפלטת אוטומטית מהמערכת.
 
ז. את רשימות הספורטאים יש להעביר בדוא"ל בלבד בקובץ אקסל וע"פ הנהלים, ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח ולא יוכל להתאמן או לשחק והאחריות תחול על האגודה בלבד. 

ח. שחקנים מושאלים אינם מבוטחים תחת אגודת האם שלהם – באחריות הקבוצה בה השחקן משחק בפועל לבטח השחקן. 

ט. אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו. 

לתשומת לבכם
חידוש הביטוח אינו מתבצע אוטומטית.
אגודה אשר לא תפעל על פי התנאים הרשומים במכתב זה
לא תבוטח והאחריות בגין העדר הביטוח תחול על האגודה
 
 
 
הנחיות ביטוח 18-19 לספורטאים בקטגוריה שכר של 1 ש"ח עד 5,300 ש"ח.:
 
בהמשך ליוזמת מכבי ישראל ולח"כ יואל רזובזוב, אשר הגיע להבנות עם הביטוח הלאומי כדלקמן:
לעניין חובת הביטוח בהתאם לחוק הספורט , שכר העבודה יחשב כשכר המינימום הקבוע בחוק בהתאם להיקף המשרה  בכפוף לכך שנחתם עם הספורטאי הסכם העסקה בכתב מראש. 
 
 לדוגמא : 
אם הספורטאי עוסק בפעילות ספורטיבית בהיקף של שליש משרה , ושולם לו שכר עבודה שהוא לפחות שליש משכר המינימום  - הנ"ל פטור מחובת ביטוח ויחשב כעובד שכיר לעניין חוק הביטוח הלאומי וייהנה מכל הזכויות המגיעות לעובד שכיר ובכלל זה ביטוח בענף נפגעי עבודה. 
 
כדי לסייע בחישוב נמחיש  את אופן חישוב היקף המשרה : 
מספר השעות שעבד הספורטאי בחודש  לחלק למספר שעות העבודה החודשיות הקבועות בחוק(נכון להיום 182 שעות חודשיות) כפול שכר המינימום החודשי הקבוע בחוק (נכון להיום 5300 ש"ח)  =  התוצאה הינה שכר המינימום החודשי של הספורטאי בהיקף המשרה
אם התשלום, בפועל, עולה על שכר המינימום של הספורטאי לפי חישוב זה, הספורטאי נחשב כמרוויח מעל שכר מינימום ביחס להיקף משרתו ולפיכך האגודה פטורה מביטוח הספורטאי.   
 
למען הסר ספק, אנו חוזרים שוב ומבהירים כי מדובר בהבנות שהושגו מול הביטוח הלאומי בלבד.
עמדת הביטוח הלאומי אינה כשלעצמה מחייבת בנוגע לחובת קיום הביטוח כאמור.

מכבי ישראל ממליצה לאגודות לבחון את כדאיות עריכת ביטוחים אף למי שאינו חב בביטוח לפי חוק הספורט. 
 
הודעה זו מובאת לידיעתכם בלבד וכל פעולה שתעשה (או לא תעשה) על פי המידע והפרטים שניתנו הינה באחריות המבצע בלבד.