תפריט

ביטוחים
מידע כללי

 חידוש ביטוח ספורטאים עונת 2017/2018
הננו להביא לידיעתכם  כי לאחר משא ומתן ממושך מול חברת הביטוח הצלחנו להגיע להסכמות הבאות. 
במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2017/2018 גם בעונה זו ביטוח האגודות והספורטאים יבוצע בחברת הראל. הפוליסות הינן בהתאם וע"פ חוק הספורט. תוקף פוליסת הביטוח הינו לתקופה שבין 1/9/2017-31/8/2018.
בהתאם לסיכומים מול חברת הראל ניתן לרכוש פוליסות ביטוח לספורטאים ולאגודה בהתאם לקטגוריות הבאות:
 1. פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים בהתאם לחוק הספורט (כולל כיסוי צד ג' שחקן כנגד שחקן)
 2. פוליסת צד ג' אגודה. (כיסוי זה יינתן אך ורק לאגודות אשר יעבירו רשימות שמיות מלאות של כל הספורטאים הרשומים באגודה)   
 3. פוליסת צד ג' שחקן כנגד שחקן  בלבד (לספורטאים שלא חלה עליהם חובת ביטוח).  
 4. יש להתעדכן במשרדי מכבי ישראל לגבי הפרמיות השונות בהתאם לסוגי הביטוח וענפי הספורט השונים
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכנית הביטוח מוצעת ע"י מכבי ישראל כסיוע ושירות לאגודות, ומכבי ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי ביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או שלוחית בגין מקרה ביטוח. כל מעורבותה מתמצה ברכישת פוליסה עבור אגודות מכבי ואו אחר ומתן הסכמתה כי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בהראל חברה לביטוח, לפיכך במקרה בו מכבי ישראל תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את מכבי ישראל בשל החיוב שנפסק לחובתה.
גבולות הכיסוי הביטוחי מבוססים על סכומי הביטוח המינימליים הקבועים והמפורטים בתקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה -1994. ברצוננו להדגיש כי השרות הניתן על ידי מכבי ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות.
אגודות המעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2017-2018 יתבקשו לבדוק תחילה כי אין להם חובות בגין עונות קודמות , במידה וקיים חוב, על האגודה יהא להסדיר באופן מיידי את החובות והתשלומים. אגודה שלא תסדיר את החובות לא תוכל לחדש את הביטוח לעונת 2017/2018 .

לאחר הסדרת החובות יש לפעול כדלקמן:-
 1. יש להגיע עם המחאות וחותמת האגודה לצורך הסדרת התשלום הכספי מראש וזאת בהתאם למספר הספורטאים שברצונכם לבטח.
 2. יש לחתום על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח קולקטיבית, בהסכם זה מפורט תנאים כללים לביטוח. התחייבות אגודה לתשלומי הביטוח וכתב ערבות חתום בידי מורשה חתימה.
 3. שיק אישי של ב"כ הקבוצה ללא תאריך פירעון לפקודת מכבי ישראל, השיק יוחזר לאחר העברת כל התשלומים בגין ביטוח הקבוצה לעונת המשחקים 2017-2018.
 
כללי:
תעריפים ותשלומים בגין ביטוח- יחושבו על פי רבעונים ובהתאם לקטגוריות שונות וסוג ענפי הספורט.
 
להלן טבלת הרבעונים לחיוב ביטוח אגודות
% לחיוב תקופות רבעונים תקופות ביטוח
100% 1.9.17-31.8.18 1.9.17-31.8.18
75% 1.12.17-28.2.18 1.12.17-31.8.18
50% 1.3.18-31.5.18 1.3.18-31.8.18
25% 1.6.18-31.8.18 1.6.18-31.8.18
 
 השתתפות עצמית
בכל מקרה של תביעה צד ג' כנגד האגודה, תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום למכבי ישראל.
 
הנחיות להעברת רשימות שמיות
א. לאחר הסדרת סעיפים 1',2 ו3', באחריות האגודה בלבד להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל יש לציין שם פרטי, שם משפחה ,ת.ז. תאריך לידה, כתובת מייל, תאריך תחילת פעילות, קטגוריה:-בוגרים /נוער/ בית ספר/צוות (טופס רשימות ספורטאים לביטוח ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל).                                                          
על האגודות להעביר רשימות שמיות סופיות עד לתאריך ולא יאוחר מתאריך 31/10/2017.

ב. הוספת ספורטאים במהלך העונה - לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה,  תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים. הכיסוי הביטוחי של השחקנים הנוספים יחל מהיום בו התקבלה הרשימה והועברה למכבי ישראל. החיוב בגין התוספת יהיה מתחילת החודש ויכלול רבעון שלם גם אם השחקן נוסף באמצע רבעון. נציג האגודה יתבקש להגיע למשרדי מכבי ולהסדיר את התשלום הנוסף טרם העברת הרשימה.

ג. גריעת שחקנים- ניתן יהיה לגרוע שחקנים לכל המאוחר עד ה-15/2/2018 וכן העברת טופס הגריעה למכבי ישראל לא יאוחר מה- 15/2/18 לעונת 2017-2018 במידה ולא יגרע השחקן במועד המצוין לעיל, תחויב הקבוצה במלוא הפרמיה ועל מלוא תקופת הביטוח. ברבעון הראשון והשני החיוב יהיה על כל הרבעון שבו נגרע, גם אם נגרע יום אחד מתחילת הרבעון.
גריעת השחקנים תאושר אך ורק בכפוף לקבלת מכתב חתום מהאגודה המאשר את גריעת השחקן. (טופס גריעת שחקנים ניתן להוריד מאתר מכבי ישראל). 
 
ד. נבחנים - ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום (להלן נבחנים). האגודה מחויבת להודיע למכבי ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם התחלת הפעילות על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל (טופס נבחנים ניתן להוריד  מאתר מכבי ישראל)  לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות.
ה. לא יתקבלו ולא יבוטחו אגודות אשר יעבירו רשימות שמיות בדוא"ל ולא הוסדר בגינם התשלום תחילה.

ו. לא יתקבלו ולא יבוטחו רשימות אשר יועברו בפקס ולא בקובץ אקסל בדוא"ל בהתאם להנחיות.

ז. לא יבוטחו רשימות ספורטאים אשר לא הועברו במלואן וימצאו בהם פרטים חסרים(ת"ז/תאריך לידה וכו') . רשימה זו לא תתקבל ע"י חברת הביטוח ולא תבוטח למרות ששולם בעדה הביטוח- שימו לברשימה חלקית נפלטת אוטומטית מהמערכת.

ח. את רשימות הספורטאים יש להעביר בדוא"ל בלבד וע"פ הנהלים, ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח ולא יוכל להתאמן או לשחק והאחריות תחול על האגודה בלבד.

ט. שחקנים מושאלים אינם מבוטחים תחת אגודת האם שלהם – באחריות הקבוצה בה השחקן משחק בפועל לבטח השחקן.

י. אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו.
 
 לתשומת לבכם!!
חידוש הביטוח אינו מתבצע אוטומטית.
אגודה אשר לא תפעל על פי התנאים הרשומים במכתב זה
לא תבוטח והאחריות בגין העדר הביטוח תחול על האגודה
           
 • טפסים לרישום ספורטאים לביטוח או נבחנים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מכבי ישראל בכתובת:http://maccabisport.org/page.asp?pageID=52
 • את הטפסים יש לשלוח לדוא"ל smadar@maccabisport.org
 • נוהל תביעה - בכל מקרה של תביעה על הספורטאי/ב"כ למלא את טופס התביעה ולהעבירו חתום ע"י יו"ר האגודה לחברת הביטוח, את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של תנועת מכבי ישראל בכתובת http://www.maccabisport.org,  בכרטיסיה ביטוח.

מידע לאגודות מכבי אשר לא ביטחו באמצעות מכבי ישראל בעונות קודמות
אגודות מכבי ואגודות המסונפות למכבי ישראל אשר לא היו מבוטחות באמצעות מכבי ישראל בעונות קודמות  ומעוניינות לחדש את הביטוח לעונת 2017-2018, ע"פ דרישת חברת הביטוח עליהם להגיש את המסמכים הבאים:
 • דוח ניסיון תביעות ל-5 שנים בדוח יש לכלול פירוט תביעות תלויות ומשולמות.
 • מכתב בקשה לחידוש ביטוח לעונת 17-18 במכתב יש לכלול פירוט מחלקות, ענפי ספורט וכמות הספורטאים בקטגוריה הגילאים השונים אותם ברצונכם לבטח.
 • את החומר הנ"ל יש לשלוח לדוא"ל http://smadar@maccabisport.org
לאחר קבלת מסמכים אלה הם יועברו לחברת הביטוח לצורך אישור וקבלת הצעת מחיר.